پایان نامه ها

مقاله رایگان b (1255)

1-1-3 شرایط وصول طلب به استناد اسناد رهنی و لازم الاجراء………………………………………………..802-1-3 آئین اقدامات اجرائی از طریق اجراهای ثبت………………………………………. ……………………….831-2-1-3 تقاضانامه و نحوه صدور اجرائیه………………………………………. …………………………………..842-2-1-3 ابلاغ اجرائیه و ترتیب اجرا………………………………………. ………………………………………….873-2-1-3 ارزیابی، مزایده و تخلیه………………………………………. ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان b (1256)

2-4-1- پژوهشهای انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………………….562-4-2- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………………………….602-4-3- جمعبندی تحقیقات انجام شده…………………………………………………………………………………………….63فصل سوم- مواد و روش ها / روش اجرای تحقیق3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….653-2- روش سنجش…………………………………………………………………………………………………………………………653-3- تعریف نظری و عملیاتی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق دانلود b (1259)

2-4-3-1- نحوه محاسبه سود و زیان692-5- پیشینه پژوهش702-5-1- پژوهش های خارجی702-5-1-1- فناوری اطلاعات و کارکردهای آن702-5-1-2- بانکداری الکترونیک742-5-2- پژوهش های داخلی792-5-2-1- فناوری اطلاعات و کارکردهای آن802-5-2-2- بانکداری الکترونیک832-6- مقایسه تحقیق حاضر با سایر تحقیقات انجام ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع تحقیق b (1260)

2-2-3.مدل های مختلف ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………….21………………………………….21ROCE،ROE،ROI2-2-3-1. و مشتقات آن(قبل از دهه 80)2-2-3-2.مدل ارزش افزوده اقتصادی(1980)………………………………………………………………222-2-3-3.مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت……………………………………………………………………222-2-3-4.ماتریس عملکرد…………………………………………………………………………………………222-2-3-5.هرم عملکرد………………………………………………………………………………………………232-2-3-6.پرسشنامه اندازه گیری عملکرد(1990)…………………………………………………………..242-2-3-7.مدل نتایج و تعیین کننده ها(1991)……………………………………………………………….242-2-3-8.کارت امتیازدهی متوازن(1992)……………………………………………………………………252-2-3-9.فرایند کسب و کار(1996)………………………………………………………………………….252-2-3-10.مدل تعالی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (1252)

1-6-2 . روشهای تعیین متغیر مستقل……………………………………………………………………………………………….. 81-7 . روش تعیین متغیر وابسته …………………………………………………………………………………………………. 91-8 . متغیرهای کنترل ……………………………………………………………………………………………………… ………. 9 1- 9 . قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 101- 10 .جامعه آماری(N) …………………………………………………………………………………………………………………. 101-11 . نمونه آماری(n) ادامه مطلب…

By 92, ago